Dočasná ochrana. Jak ji získat, prodloužit či ukončit?

Jak legálně pobývat v Česku, pokud jste uprchli před válkou na Ukrajině? Požádejte o status dočasné ochrany nebo její prodloužení. Přinese vám celou řadu výhod – od přístupu na pracovní trh až po volný pohyb v rámci Evropské unie. Ve spolupráci s Máriou Fančovičovou a Matějem Šulcem z Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) jsme shrnuli několik věcí, které byste o dočasné ochraně měli vědět.

Dočasná ochrana je nejlepší možnost pobytového oprávnění

V porovnání s jinými druhy oprávnění k pobytu vám dočasná ochrana přináší hned několik výhod. „Máte automaticky přístup na trh práce a nárok na humanitární dávku, dostanete se k lékařské péči, můžete čerpat sociální výhody a získáte přístup do evidence uchazečů na Úřadu práce,“ říká právnička Mária Fančovičová z OPU. O klasická víza navíc v současnosti není možné žádat. „Standardní vízum se ve většině případů uděluje na území domovské země. Vzhledem k situaci na Ukrajině a snaze ochránit pracovníky konzulátů je teď podobný postup nemožný, s výjimkou studentských víz. Udělení dlouhodobého pobytu anebo dlouhodobého víza navíc většinou nezaručuje volný pohyb v celé EU nebo automatický přístup na trh práce,“ vysvětluje Fančovičová. Status dočasné ochrany je tedy nejvýhodnější – a v podstatě jediná cesta – jak v Česku po příchodu z Ukrajiny pobývat v souladu s právem.

Dočasná ochrana je krizový mechanismus EU, který se aktivuje za výjimečných okolností v případě hromadného přílivu osob s cílem poskytnout okamžitou a kolektivní ochranu vysídleným osobám a zmírnit tlak na vnitrostátní azylové systémy zemí EU. „Režim dočasné ochrany se vztahuje na vymezený okruh osob. Nejčastěji se jedná o státní příslušníky, členy jejich rodin nebo osoby s trvalým pobytem, pokud pobývaly na Ukrajině dne 24. února 2022, případně Ukrajinu opustily krátce před tímto datem,“ doplňuje právnička Mária Fančovičová z OPU.

Pokud však na dočasnou ochranu nemáte nárok, třeba kvůli duplicitě v jiné zemi nebo nesplnění jiných podmínek, požádat lze také o takzvané vízum strpění. „Uděluje se lidem, kteří se nemohou vrátit domů kvůli překážce nezávislé na jejich vůli, jako je právě válka. Avšak vstup na trh práce je v tomto případě komplikovanější, udělujte se spíš výjimečně,“ doplňuje Mária Fančovičová.

Věděli jste, že…

Status dočasné ochrany je zakotven v evropské směrnici z roku 2001. Byla přijata v návaznosti na rozsáhlé vysídlování, k němuž došlo v důsledku ozbrojených konfliktů na západním Balkáně, zejména v Bosně a Hercegovině a Kosovu,“ přibližuje Mária Fančovičová z OPU. V roce 2022 byla směrnice znovu aktivována. Pro celou řadu právníků i státních zaměstnanců jde o zcela novou situaci a učí se s opatřením pracovat za pochodu. „Neustále se objevují nové specifické případy, pro které neexistuje žádný precedens. Stěží lze rovněž odhadovat, jak stát přistoupí k lidem, kteří si dočasnou ochranu zapomenou prodloužit, ale přesto zůstanou na území Česka. Jak budou vypadat penalizace? Zatím nikdo netuší, i když zákon mluví jasně: nárok na prodloužení dočasné ochrany v takovém případě zaniká, a tím i samotná ochrana. Lidé se tak můžou dostat do ilegality,“ upozorňuje právnička Mária Fančovičová z OPU.

Žádáte poprvé? Zajděte na kontaktní místa osobně

O dočasnou ochranu můžete požádat na jednom z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Pamatujte, že na ni máte nárok pouze tehdy, pokud jste do 24. února 2022 pobývali na Ukrajině, nebo ji opustili jen krátce před tímto datem a do Česka přišli po tomto dni. Nárok vzniká také tehdy, pokud vám byla před 24. únorem 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana. Žádost o dočasnou ochranu i její prodloužení je v takových případech možné i pro vaše blízké, kteří na Ukrajině pobývali s vámi a následně jste zem společně opustili.

Dočasná ochrana vám může být přidělena i tehdy, pokud jste byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a nemůžete vycestovat do státu, jehož jste státním občanem, nebo části jeho území, proto vám tu hrozí nebezpečí.

Už dočasnou ochranu máte? Nezapomeňte ji včas prodloužit

„Nárok na prodloužení statusu dočasné ochrany mají ti, kdo do Česka přišli po vypuknutí války, kdykoli do konce roku 2022 – těm bude dočasná ochrana nyní v březnu končit a všichni si ji tak musí prodloužit na další rok. Oproti tomu lidé, kteří přišli od ledna 2023, už automaticky  získávali  prodlouženou dočasnou ochranu do března 2024,“ shrnuje Fančovičová.

Zažádat o prodloužení musíte online skrze informační portál Ministerstva vnitra  nejpozději do 31. března 2023, následně vám bude přidělen termín osobního setkání. „Při registraci budete muset uvést osobní údaje, místo hlášeného pobytu v České republice, případně adresu a název školy či školky, kde je vaše dítě přihlášeno k plnění povinné docházky. Nebo také vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou žádáte o prodloužení dočasné ochrany,“ uvádí příklady Matěj Šulc, sociální pracovník OPU.

Při osobním setkání na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) prokážete svou totožnost cestovním dokladem, ukážete potvrzení o pobytu na Ukrajině a předložíte doklad o ubytování. Může jím být například nájemní smlouva nebo písemné potvrzení vlastníka. „V případě, kdy zastupujete osobu mladší než 18 let, je nutno předložit dokument prokazující takové oprávnění,“ říká Šulc.

Důležité je si zapamatovat PIN z e-mailu, které vám portál po registraci vygeneruje. „Funguje jako pomyslné heslo pro schůzku na OAMPu a může sloužit například pro změnu termínu setkání. Přesto odklad návštěvy pokud možno nedoporučujeme, kapacity jednotlivých pracovišť jsou velmi omezené,“ zdůrazňuje Matěj Šulc, sociální pracovník z OPU. Registrací a rezervací termínu se dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023.

Máte ve svém okolí osobu, která nepoužívá online nástroje?

 Na pracovištích OAMP je přítomná Arcidiecézní charita Praha (Lublaňská 5/57, Cigánkova 1861/2 a Žukovského 888/2. Poraďte se s ní ohledně dalšího postupu.

Bude se status dočasné ochrany prodlužovat i po březnu 2024? Zatím nikdo neví

„Všechny postupy i právní záležitosti závisí na geopolitických událostech a vývoji války,“ říká právnička Mária Fančovičová z OPU. „Nikdo nedokáže předpovídat vývoj konfliktu, tedy ani to, zdali se bude status dočasné ochrany opět prodlužovat. Otázkou také zůstává, jak Česko přistoupí k těm, kdo budou chtít v zemi po skončení konfliktu zůstat,“ doplňuje Fančovičová. Roli by mohlo hrát například to, zdali si dotyčný osvojil jazyk a do jaké míry se do české společnosti integroval. A také jestli má děti, které chodí do českých škol.

Co když chcete status dočasné ochrany ukončit?

Učiňte prohlášení, jehož vzor najdete zde. „Není problém o dočasnou ochranu znovu požádat. Včasné odhlášení je však zásadní, aby dotyčnému v Česku nevznikaly pohledávky a nenarůstal dluh například u zdravotní pojišťovny,“ radí právnička Mária Fančovičová.

Jak je to s výjezdy mimo ČR?

Ukrajinští státní příslušníci se považují za cestující bez vízové povinnosti. V rámci dočasné ochrany se můžete volně pohybovat po EU. Na území jiných zemí schengenského prostoru můžete strávit až 90 dnů v každých 180 dnech. „Stejné pravidlo platí také pro návštěvu Ukrajiny. Pokud se na Ukrajinu chystáte na více než 30 dní, je nutné tuto skutečnost minimálně nahlásit pojišťovně nebo Úřadu práce, zejména pokud jste samoplátci zdravotního pojištění a mohl by vám narůst dluh,“ doporučuje Fančovičová. Před dlouhodobějším ochodem na Ukrajinu vždy zavolejte infolinku MV, víc informací najdete například na webu nasiukrajinci.cz.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 

Pokud potřebujete poradit s povolením k pobytu nebo pracovně-právními otázkami, můžete se obrátit na OPU. „Nabízíme konzultace o právech a povinnostech lidí, kteří uprchli před válkou, možnostech legalizace pobytu a dalších oblastech, včetně víz či azylů. Na každý případ se díváme v kontextu lokálního i mezinárodního práva. Také pro nás je situace spojená s válkou na Ukrajině nová, proto každý případ posuzujeme individuálně,“ říká za OPU právní expertka Mária Fančovičová. Organizace se soustředí rovněž na oběti jiných mezinárodních konfliktů a nabízí také pomoc příslušníkům třetích zemí, kteří mají strach z pronásledování. Řeší i případy zranitelnějších klientů – třeba těch s jinou sexuální orientací. Seznam míst, kde lze OPU kontaktovat, najdete zde.

Další články

Chybí vám tu něco?

Napište nám, jaká témata by vás zajímala.